FUNDACJA ŚWIATŁO DLA ŻYCIA CENTRUM WSPARCIA PSYCHOTERAPEUTYCZNEGO ustala następujące formy dostępu do dokumentacji medycznej:

FUNDACJA ŚWIATŁO DLA ŻYCIA CENTRUM WSPARCIA PSYCHOTERAPEUTYCZNEGO ustala następujące formy dostępu do dokumentacji medycznej:
0 22 stycznia 2018

dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  1. bezpośrednio pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
  2. jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom małoletniego pacjenta),
  3. innej osobie upoważnionej przez pacjenta.

Dokumentację medyczną można uzyskać w jednej z poniższych form:

  1. w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych – do wglądu – w tym do baz danych w zakresie ochrony zdrowia z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych (np. w karetce pogotowia lub śmigłowcu ratunkowym);
  2. w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Korzystając z tej formy pacjent i inne uprawnione osoby mogą sporządzać notatki z dokumentacji lub zrobić zdjęcia;
  3. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. na informatycznym nośniku danych.

Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona również przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej albo na informatycznym nośniku danych. Dostęp do oryginału dokumentacji medycznej tylko w przypadkach gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

za jedną stronę wyciągu** albo odpisu*** dokumentacji medycznej pobiera się  kwotę 5,00 PLN

za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej pobiera się kwotę 0,20 PLN

Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych nie pobiera się opłat.

*kopia – to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu),

**wyciąg – to skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej,

***odpis – to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.

Dodano w Aktualności przez ****